up_up
up_down
home

הפרשת חלה >>סגולות הפרשת חלה

סגולות הפרשת חלה

 

מצוות הפרשת חלה משרה ברכה בבית:

בתקופת שרה אמנו, ענן היה מעל האוהל – ששם הייתה השכינה שורה ודלק נר מערב שבת לערב שבת והברכה הייתה מצויה בעיסה.
ומזה ידוע שמצוות הפרשת חלה משרה ברכה בבית.

זמן הפרשת חלה הוא זמן משמעותי וחשוב מאוד,
מצווה זו חזקה ורבת כוח להגן ולשמור.

בעיקר בזמן ההיריון כדי לזכות לשמירה בשעת הלידה.

סגולה ללידה קלה – מצוות הפרשת חלה מקובלת בעיקר כסגולה לידה קלה ובשלום. ישנן הנוהגות לעשות הפרשת חלה כמה פעמים בחודש התשיעי להריון.

סגולות הפרשת חלה: .

  לשמירה בשעת הלידה וללידה קלה.

  להתפלל על זיווגים הגונים.

  סגולה גדולה להיפקד בבנים.

  הפרשת חלה מביאה ברכה לבית.

  סגולה לפרנסה, כנאמר בגמרא: (שבת ל"ב) "בעוון חלה אין ברכה במכונס... ואם נותנים (חלה) מתברכים". ראינו מכאן שמצוות הפרשת חלה מביאה פרנסה טובה לבית.

  סגולה לבריאות, הצלחה ושמירה כללית.

סגולות הפרשת חלה רבות הן. מצוות הפרשת חלה מועילה לכל אדם הזקוק לישועה.

 


 

 


 


כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף סגולות הפרשת חלה
כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף סגולות הפרשת חלה

 
 
 
 
 
 
 
           
זמני כניסת שבת - צאת השבת