up_up
up_down
home

שבת>>קידוש

שבת

קידוש

"זכור את יום השבת לקדשו" זכרהו על היין (פסחים ק"ו, ע"א)
מסופר על רב הונה שהגיעה שבת אחת לרבו ובגדיו היו קשורים בחבל במקום החגורה הרגילה שאל אותו רבו מה זה?
ענה לו רב הונה לא היה לי כסף לקידוש שבת ומשכנתי את החגורה כדי לקנות יין עבור קידוש.


רב הונא הסכים ללכת בלי חגורה (פריט לבוש חשוב בעבר) רק כדי שיהיה לו כסף בשביל קידוש.
בקידוש אנו מזכירים את מעשה בראשית, אותו סיים הבורא עד ליום השביעי – שבו שבת ה' מכל מלאכתו.
ומאז ימי בראשית מבורך היום השביעי – שבת ומקודש מאד.
אנו מודים לה' שבחר בנו לעם מכל העמים ונתן לנו באהבה וברצון את יום השבת.


בכל שבת וחג יש שני קידושים:

קידוש בליל שבת
קידוש בשבת בבוקר – שנקרא "קידושא רבא".

נוסח הקידוש:

קידוש ליל שבת | נוסח אשכנז/עדות המזרח

שבת

קידוש ליל שבת | נוסח אשכנז

שבת

קידוש ליל שבת | נוסח עדות המזרח

שבת

 

כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף קידוש

 
 
 
 
 
 
 
           
זמני כניסת שבת - צאת השבת