up_up
up_down
home

שבת>>הבדלה

שבת

הבדלה

"זכור את יום השבת לקדשו" זכרהו על היין (פסחים ק"ו, ע"א) התורה ציוותה אותנו ב: "זכור את יום השבת לקדשו" זכרהו בכניסתו וביציאתו.
ע"י הבדלה, אנו בעצם מבדילים את יום השבת הקדוש משאר ימות החול.
כלומר שמקיימים של מצווה זו בכניסת השבת על ידי קידוש. וביציאת השבת על ידי הבדלה.
וכך כתב הרמב"ם (שבת כ"ט) מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים דהינו קידוש והבדלה.
מדיני הבדלה:
מי שאמר הבדלה בתפילת ערבית, או לחלופין אמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול". רשאי לעשות מלאכה לפני ההבדלה. אולם אסרו חכמים לאכול לפני ההבדלה.
מי שאין לו יין, או שלא הבדיל מסיבה אחרת יכול להבדיל עד יום שלישי בשבוע.
את ההבדלה עושים על יין, או על מיץ ענבים ומי שאין ברשותו יכול לעשות הבדלה על משקה חשוב אחר – כגון בירה.
סדר הבדלה:
ברכה על היין: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
ברכה על צמחים ריחניים: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים". לאחר ברכה זו מריחים את הצמחים.
טעם הברכה - מכיוון שכידוע מקבלים אנו בכניסת שבת נשמה לכבוד שבת וביציאת השבת הנשמה היתרה חוזרת לשמים.
 וכדי שהגוף לא יחלש מכך מריחים אנו בשמים.
ברכה על האש: "ברוך את ה' אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש".
לאחר ברכה זו נוהגים להגביה את הידיים ולהסתכל באש המשתקפת בציפורני הידיים.
ברכת ההבדלה: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול.
ראשי התיבות של הברכות הם יבנה - יין, בשמים, נר והבדלה.
לאחר ברכה זו שותה מי שאמר את נוסח ההבדלה מהיין.
לאחר מכן במוצאי שבת נהוג לערוך סעודת מלווה מלכה.

נוסח הבדלה:

הבדלה | נוסח אשכנז

שבת

 

הבדלה | נוסח עדות המזרח

שבת

 

כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף הבדלה

 
 
 
 
 
 
 
           
זמני כניסת שבת - צאת השבת