up_up
up_down
home

שבת>>הלכות קידוש

שבת

מהלכות קידוש

חובת קידוש הינה על כל אחד ואחת גם קטן או קטנה היודעים עניין שבת קודש - חייבים לעשות קידוש.

 מייד לאחר תפילת ערבית בליל שבת יש להזדרז ולהגיע הביתה כדי לעשות קידוש, ושמגיע הביתה צריך לערוך את השולחן ולשים לחם על השולחן מכיוון ש"אין קידוש אלה במקום סעודה" (ז"א ישר אחרי שעושים קידוש צריך לאכול סעודה).

 אם אין לו פת יכול לשתות רבעית יין ובזה לצאת ידי חובת קידוש

 כיוון שמלאכים מלווים אותו מבית הכנסת לביתו יעשה קידוש בשמחה רבה וייחד לגביע הקידוש גביע מיוחד ונהגו ליחד גביע כסף. ומעיקר הדין מותר לקדש בגביע זכוכית או פלסטיק ואם אין לו אפשר גם בחד פעמי.

 

המקדש צריך לכוון להוציא את השומעים ידי חובת קידוש והשומעים צרכים לכוון לצאת ידי חובה. השומעים יענו אמן ולא ידברו ביניהם עד שהמקדש ישתה מן כוס הקידוש רביעית יין.

גם אישה מוציאה את האחרים ידי חובת קידוש כמובן שצריכה לשתות רביעית יין.

מעיקר הדין רק המקדש חייב לשתות מהיין כדי שיצא ידי חובת קידוש, ומה שנהגו שגם כל הנוכחים טועמים מהיין זה לחיבוב מצווה בעלמה.

 אם מטעמי בריאות - אין יכול לקדש על יין יכול לקדש על בירה לבנה ויאמר את נוסח הקידוש הרגיל ויברך "שהכול נהיה בדברו" במקום "בורא פרי הגפן" ואם אין לו בירה לבנה יכול לקדש על הפת ואז ייטול ידיים ולאחר מכן אוחז את החלות בידיים ואמר את נוסח הקידוש במלאו, ובמקום "בורא פרי הגפן" מברך "המוציא לחם מן הארץ"

 

 

 

כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף הלכות קידוש

 
 
 
 
 
 
 
           
זמני כניסת שבת - צאת השבת